Profil kompanije

„Laboratorija“ d.o.o. je akreditovana laboratorija za etaloniranje, koja se pored etaloniranja bavi, kako prodajom, tako i servisom mernih uređaja. Preduzeće je osnovano 1991.godine ali je prvi put akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije  2009.god.

Poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, stručno osoblje, oprema vrhunskih svetskih proizvođača, doprineli su da Laboratorija d.o.o stekne  reputaciju jedne od vodećih kompanije za etaloniranje merila temperature, pritiska, relativne vlažnosti vazduha i mase.

Da bi ostvarili postavljene ciljeve, rukovodstvo Laboratorije d.o.o. je obezbedilo kvalifikovan i obučen kadar koji je kompetentan da izvrši etaloniranje prema zahtevu korisnika u dogovorenom roku, a u skladu sa politikom kvaliteta i prema usvojenim standardnim metodama.

Uslugu etaloniranja vršimo kako u našoj specijalizovanoj laboratoriji, tako i na terenu uz minimalno zadržavanje vaše opreme.

Kvalitet i poverenje korisnika usluga je osnovni element strategije, poslovne politike i zadataka rukovodstva i svih zaposlenih.

U cilju unapređenja usluga, od decembra 2015. god. proširili smo svoju delatnost na poslove etaloniranja merila za  merenje brzine strujanja vazduha  i etaloniranje  merila zapremine sa klipom gravimetrijskom metodom (pipete, birete i dispenzere).

Naša MISIJA je da u sklopu nacionalne mreže akreditovanih laboratorija za etaloniranje doprinesemo pouzdanosti i sledljivosti rezultata merenja za merila koja se koriste u svakodnevnom radu.

Naša VIZIJA je da budemo vodeća laboratorija za etaloniranje u Srbiji  i u regionu.

Naš CILJ je da kvalitet, pouzdanost i poštovanje rokova bude ono po čemu ćemo biti prepoznatljivi.

U okviru sopstvenog trening centra obučavamo kako korisnike naše opreme tako i sopsteve kadrove u cilju pružanja bolje usluge korisnicima. Naš mobilni servis pruža 24/7 podršku za sve Testo proizvode na području Srbije i Crne Gore.